1.1  Kuadri i PërgjithshëmPër  SiCRED  Assistance  viti  2013,  shënon  vitin  e  zbatimit  në  praktikë ...