Disa lidhje të dobishme

 

 

a) Baza Ligjore

i. Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

ii. Legjislacioni mbi punësimin http://inspektoriatipunes.gov.al)

 

b) Institucione

i. Inspektoriati i Punës (http://inspektoriatipunes.gov.al)

ii. Shërbimi Kombëtar i Punësimit (https://puna.gov.al)

iii. Instituti i Sigurimeve Shoqërore (www.issh.gov.al)

iv. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë (http://www.bspsh.org.al/)