Këshillim Ligjor

SiCRED Assistance ofron shërbime këshillimi për zbatimin e legjislacionit të punës në fuqi, nëpërmjet një ekipi të përkushtuar profesionistësh të kualifikuar dhe me përvojë. Ju do të keni nga avokatët e shoqërisë mbështetje dhe këshilla të qarta ligjore.

Siguria dhe shëndeti në punë

Për të përmbushur përgjegjësitë kontraktuale dhe ligjore, konsulenti (SiCRED Assistance) është përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe sipas kontratës duhet të kryejë përkundrejt punëdhënësit kontraktues një sërë detyrash.

Shërbimet e Ndërmjetësimit në Punësim

Sicred Assistance sh.p.k.; ofron shërbime në ndërmjetësim në tregun e punës, si agjenci punësimi private mbështetur në licencën specifike që ka marrë për këtë shërbim pranë autoriteteve shtetërore shqiptare, nëpërmjet një ekipi të përkushtuar profesionistësh të kualifikuar dhe me përvojë. Ju do të keni nga avokatët e shoqërisë mbështetje dhe këshilla të qarta ligjore. Këto shërbime në dispozicion për ju përfshijnë si në vijim:

Shërbimet e Ndërmjetësimit në përzgjedhjen e institucionit të përshtatshëm mjekësor

Sicred Assistance sh.p.k.; ofron shërbime ndërmjetësimi në përzgjedhjen e institucionit të përshtatshëm mjekësor, si agjenci private mbështetur në legjislacionin shqiptar dhe në përvojën specifike të një ekipi të përkushtuar profesionistësh. Ju do të keni këshillim dhe sugjerimin nga shoqëria në dilemën tuaj për të përzgjedhur institucionin e përshtatshëm mjekësor. 

Shërbimet Tona

Këshillim Ligjor

SiCRED Assistance ofron shërbime këshillimi për zbatimin e legjislacionit të punës në fuqi, nëpërmjet një ekipi të përkushtuar profesionistësh të kualifikuar dhe me përvojë. Ju do të keni nga avokatët e shoqërisë mbështetje dhe këshilla të qarta ligjore.

Siguria dhe shëndeti në punë

Për të përmbushur përgjegjësitë kontraktuale dhe ligjore, konsulenti (SiCRED Assistance) është përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe sipas kontratës duhet të kryejë përkundrejt punëdhënësit kontraktues një sërë detyrash.

Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

SiCRED Assistance ofron shërbimin e ndërmjetësimit për të afruar pacientët me spitalet dhe klinika në Europë për të marrë shërbime mjekësore më cilësore dhe në përputhje me kërkesat dhe nevojat e pacientit. SiCRED ASSISTANCE ju ofron…

Ndërmjetësim në punësim

SiCRED Assistance sh.p.k. ofron shërbimin e ndërmjetësimit në punësim, në përputhje me licencën Nr. LN – 2371 –11 – 2016, lëshuar në datë 25.11.2016. Shërbimet që ofrohen për punëdhënësit, janë kryesisht informacion mbi tregun e punës…

Rreth Nesh

Themeluar në 29 Qershor 2012

Veprimtaria e Shoqërisë bazohet në legjislacionin shqiptar dhe përkatësisht Kodin e Punës së Republikës (i ndryshuar), Ligjin nr. 10237 datë 18.02.2010  “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, si dhe VKM-të e dala në zbatim të ligjit.

MISIONI

Sicred Assistance sh.p.k.; nëpërmjet konsulencës që ofron, tenton të ndikojë në përmirësimin e shëndetit të publikut, duke këshilluar masa mbrojtëse nën frymën e legjislacionit në fuqi për të gjitha entitetet punëdhënëse. Si aktorë të këtij tregu, ne propagandojmë për t’u forcuar dhe mbështetur nga e gjithë shoqëria shëndeti publik.

OBJEKTIVI

Objektivi i veprimtarisë së shoqërisë është dhënia e asistencës dhe konsulencës shoqërive punëdhënëse për zbatimin e legjislacionit dhe rregulloreve teknike për sigurimin e mirëqenies në punë të punonjësve, gjatë kryerjes së punës, si dhe dhënia e asistencës dhe konsulencës punëdhënësve për analizimin, identifikimin dhe parandalimin e rreziqeve në pune, në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës.

Media

Revista Monitor

Revista Monitor

SiCRED Assistance prezanton në Revistën MONITOR rolin e ndërmjetësit në shërbime mjekësore duke dhënë një analizë të...

Konferenca “Për të përmirësuar Shëndetin së Bashku”

Konferenca “Për të përmirësuar Shëndetin së Bashku”

SiCRED Assistance në bashkëpunim me Istituto Auxologico Italiano organizuan Konferencën Mjekësore “Për të Përmirësuar Shëndetin së Bashku”, Dimensioni Kombëtar dhe Rajonal, ku mjekët e mirënjohur të Istituto Auxologico ndanë me mjekët dhe publikun shqiptar...

Gazeta Shqiptare

Gazeta Shqiptare

Të flasim publikisht për të përmirësuar shëndetin së bashku! Gjejmë me vend të flasim në artikullin në vijim krahas të tjerash edhe për shëndetin mendor, një fenomen që po prek gjithnjë e më shumë shoqërinë, faktorët që ndikojnë në të dhe menaxhimi i...

Fototeka Jonë

Për t’u njohur me eventet e zhvilluara nga SiCRED Assistance ju ftojmë të shikoni Fototekën tonë.

Njoftime

Bashkëpunëtorët Tanë 

Disa nga partnerët me të cilët kemi punuar