Shërbimet tona

Siguria dhe shëndeti në punë

Për të përmbushur përgjegjësitë kontraktuale dhe ligjore, konsulenti (SiCRED ASSISTANCE) është përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe sipas kontratës duhet të kryejë përkundrejt punëdhënësit kontraktues një sërë detyrash. Klikoni këtu për më shumë informacion.

Ndërmjetësim në punësim

SiCRED ASSISTANCE sh.p.k. ofron shërbimin e ndërmjetësimit në punësim, në përputhje me licencën Nr. LN – 2371 –11 – 2016, lëshuar në datë 25.11.2016. Shërbimet që ofrohen për punëdhënësit, janë kryesisht informacion mbi tregun e punës, shërbime të ofrimit të kandidatëve të mundshëm për rekrutim në punë, informacion për programet e ndryshme të tregut të punës etj... Lexo më shumë

Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

SiCRED Assistance ofron shërbimin e ndërmjetësimit për të afruar pacientët me spitalet dhe klinika në Europë për të marrë shërbime mjekësore më cilësore dhe në përputhje me kërkesat dhe nevojat e pacientit. SiCRED ASSISTANCE ju ofron: 1. Planifikimin e marrjes së shërbimit mjekësordhe procedurat e koordinimit pranë klinikës apo spitalit të përzgjedhur...Lexo më shumë

Ecuria e Aktivitetit

Gjatë vitit 2013 kemi lidhur kontratat e para të konsulencës me subjekte private, e tashmë iu shërbejmë më shumë se 700 punonjësve, duke i asistuar ata vazhdimisht në përmirësimin e praktikave për minimizimin e risqeve në vendet e punës, rritjen e eficiencë në punë, uljen e nivelit të stresit, etj... Lexo më shumë
Për vitin 2014 SiCRED Assistance sh.p.k., u organizua dhe veproi gjatë gjithë vitit për të bërë publike dhe te dëgjueshme publikisht domosdoshmërinë e marrjes se shërbimit te konsulencës se sigurisë dhe shëndetit në punë, si shërbim të jashtëm në ndërmarrje/institucion dhe nga një subjekt i specializuar e ligjërisht i regjistruar. Lexo më shumë
Ecuria e Shoqërisë SiCRED ASSISTANCE ka qenë e qëndrueshme, pavarësisht ndryshimeve nga viti i kaluar. Është rritur numri i kontratave të konsulencës me subjekte private, duke rritur kështu edhe numrin e të punësuarve të cilët asistohen në përmirësimin e praktikave për minimizimin e risqeve në vendet e punës, rritjen e efiçencës në punë, uljen e nivelit të stresit, etj...Lexo më shumë
SiCRED Assistance sh.p.k., përgjatë vitit 2016 zgjeroi aktivitetin e saj duke shtuar në objektin e aktivitetit të saj këshillimor edhe ndërmjetësimin, si aktivitet i veçantë i kësaj shoqërie. ... Lexo më shumë
Viti financiar i mbyllur më 31 dhjetor 2017, për SiCRED Assistance sh.p.k., dëshmoi se shoqëria konsulente ka konsoliduar dhe përmirësuar më tej proceset me entet punëdhënëse ku jep shërbimin e konsulencës, lidhur me çështjet e shëndetit dhe sigurisë ne pune.... Lexo më shumë
Pas kaq vitesh në drejtimin e Sicred Assistance shpk, jam krenare që sot me publicitet vlerësoj punën e bërë nga punonjësit e Sicred Assistance gjatë vitit 2018. Është e ndershme te pohosh se gjatë këtij viti të përmbyllur në Dhjetorin e 2018, u përdorën të gjitha mundësitë objektive dhe përpjekjet e punonjësve të kësaj njësie dhanë drejtpërdrejt impakt në rezultatin e vitit ... Lexo më shumë
Sicred Assistance sh.p.k., përmbylli vitin 2019 me fitim. Vlerat e krijuara përgjatë këtij viti siguruan bilanc pozitiv, si dhe likuiditetet e nevojshme për të mbështetur sfidat e aktivitetit. Të ardhurat e realizuara, ... Lexo më shumë

Rreth Nesh

Misioni Ynë

Sicred Assistance sh.p.k.; nëpërmjet konsulencës që ofron, tenton të ndikojë në përmirësimin e shëndetit të publikut, duke këshilluar masa mbrojtëse nën frymën e legjislacionit në fuqi për të gjitha entitetet punëdhënëse. Si aktorë të këtij tregu, ne propagandojmë për t’u forcuar dhe mbështetur nga e gjithë shoqëria shëndeti publik. Ne flasim për çështjet e shëndetit publik duke u mbështetur në politikat ligjore të punës, gjithaq edhe nga shkenca që zhvillon këtë fushë. Ne jemi shoqëri me kapital privat e duam të ndikojmë në politikën e punëdhënësve për të respektuar standardet e punës, por në të njëjtën kohë duam edhe të sensibilizojmë dhe edukojmë shoqërinë tonë që në mjediset shkollore që së bashku, të arrijmë të krijojmë kombin më të shëndetshëm.
Read more...

Vlerat Tona

Kompetencë. Shoqëria ka kapacitete të mjaftueshme humane dhe infrastrukturore për të përmbushur detyrimet ndaj klientëve të saj. Stafi i shoqërisë përbëhet nga një personel i kualifikuar, në përbërje të të cilit janë juristë, mjekë, sociologë, inxhinier, etj., me eksperiencë disa-vjeçare.
Përgjegjshmëri. Ne jemi të ndërgjegjshëm për detyrat dhe risqet që kemi marrë përsipër dhe synojmë t’ju ofrojmë një produkt i cili përmbush më së miri pritshmërinë e klientit tonë.
Seriozitet. Ne angazhohemi të ofrojmë shërbimet tona, në respektim të plotë të kushteve kontraktuale të negociuara dhe të pranuara nga të dyja palët.
Komunikimi. SiCRED Assistance synon të krijojë dhe ruajë një komunikim të vazhdueshëm me klientin, me qëllim identifikimin e nevojave dhe problemeve të ndryshme dhe zgjidhjen e tyre në kohë sa më të shpejt.
Besueshmëria. SiCRED Assistance synon të bëhet një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm për punëdhënësin kontraktues.