Njoftime

2015

Ecuria e Shoqërisë SiCRED ASSISTANCE ka qenë e qëndrueshme, pavarësisht ndryshimeve nga viti i kaluar. Është rritur numri i kontratave të konsulencës me subjekte private, duke rritur kështu edhe numrin e të punësuarve të cilët asistohen në përmirësimin e praktikave për minimizimin e risqeve në vendet e punës, rritjen e efiçencës në punë, uljen e nivelit të stresit, etj.

Është rritur po ashtu edhe numri i të punësuarve të shoqërisë, duke sjellë rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar.

Lexo më shumë

2013

Për SiCRED Assistance viti 2013, shënon vitin e zbatimit në praktikë të parimeve që justifikuan krijimin e këtij entiteti juridik. Nën këto kushte vështirësitë e bindjes së subjekteve për të përkrahur këtë politikë ligjore të plotësuar, përmirësuar dhe imponuar nga ligji në favor të kujdesit ndaj punëmarrësit, u identifikuan te “FRIKA”, nëse këto shërbime ishin të domosdoshme për t’u realizuar nga entet punëdhënëse për punonjësit e tyre, derisa kostot ekonomike të realizimit të këtij shërbimi me kontratë rëndonin efektivisht mbi buxhetin e punëdhënësve. Sfida e SiCRED Assistance konsistoi në ndërgjegjësimin e subjekteve që përqafuan dhe kontraktuan këtë shërbim, se ishte bërë zgjidhja më e mirë për punëdhënësin dhe punëmarrësit, në raportet që këto dy segmente duale kanë të lidhura nga marrëdhëniet e punës.

Lexo më shumë